top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מפתחת ומיישמת פרוייקטים לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי בישראל מיוצרים מדי שנה כ-7 מיליון טון של פסולת חקלאית:

  • פרש בעלי החיים: כ-5.67 מיליון טון בשנה.

  • פסולת צמחית, הכוללת גזם מטעים, פסולת אורגנית מבתי צמיחה ושאריות פרי במטעים ובבתי האריזה: כ-1.356 מיליון טון בשנה.

  • פגרי בעלי חיים: כ-45 אלף טון בשנה.

  • פסולת פלסטיק: f-40 אלף טון בשנה.

  • פסולת אריזות חומרי ההדברה (המוגדרם כחומרים מסוכנים): כ-500 טון בשנה.

 

בשלב הנוכחי מקדמת הרשת מספר פרוקטים לטיפול בר-קיימא בפסולת חקלאית על מתקני גזיפיקציה ופירוליזה מקומיים, שיוזנו בפסולת חקלאית שאינה ניתנת ליחזור, ותשונע ישירות ע"י החקלאים למתקן סמוך (ק"מ בודדים). המתקן יחובר לרשת החשמל ויספק אנרגיה נקיה, יפיק ביוצ'אר מהביומסה, ובנוסף יעשה שימוש בחום השיורי לחימום וקירור, כך שמנוצלת 100% מהפסולת. בנוסף תתבצע מכירת תעודות פחמן ופלסטיק ותיעוד של כמויות הפסולת הנכנסות והתוצרים היוצאים, לטובת תיעוד ודיווח ע"פ סטנדרטים בינלאומיים.

 

בנוסף פועלת הרשת לתכנן ולהקים מפח"קים (מפח"ק = מרכז פסולת חקלאית)​ במספר אתרים בישראל.

סכימה פורת
launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page