top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מפתחת ומיישמת פרוייקטים לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

בשנת 2022 דיווחה מועצת הכותנה על עליה של 300% בשטחים החקלאיים המיועדים לגידול כותנה - מ-27 אלף דונם בשנת 2021 ליותר מ-84 אלף דונם בשנת 2022. זאת כתוצאה מעלייה בביקוש בעולם שנובעת משינוי התנהגות הצרכנים והביאה לזינוק במחירי הכותנה. השנה (2024) גידולי הכותנה בישראל צפויים להשתרע על שטח של כ-60,000 דונם.

במקביל, מתמודדים מגדלי הכותנה בארץ עם מזיק הזחל הוורוד, הגורם להפסדים כלכליים נרחבים.

 

הטיפול המומלץ כיום על ידי מועצת הכותנה הוא שימוש בקומביין על מנת לרסק את הגזם ובתוכו הזחלים וההלקטים של הזחל. בחלק מהמקרים הגזם המרוסק נשאר בשדה וחלקו מועבר לבורות תחמיץ. עלות טיפול, אשר נופלת כיום על החקלאים, עומדת על כ 50-70 ש"ח לדונם, כלומר כ-5-6 מלש"ח בשנת 2022.

הפתרון המוצע על ידי הרשת לשיקום האקלים הוא פיחום גזם הכותנה והפיכתו לביוצ'אר. הפתרון הוא פתרון כלכלי המייצר הכנסות, וכוונת הרשת לייצר את הפתרון באופן שיפחית את עלות הטיפול הנ"ל, ואפילו יכסה אותה כליל.

בנובמבר 2023 ביצעה הרשת לשיקום האקלים פיילוט לפיחום כמות קטנה (כ-20 קוב) של גזם כותנה והפיכתו לביוצ'אר. לביוצ'אר יתרונות רבים וניתן למכור אותו כחומר גלם לחקלאות ולתעשיות אחרות. תהליך הפיחום מקבע את הפחמן לעשרות ואפילו מאות שנים. עבור הפחמן המקובע ניתן להנפיק תעודות פחמן, אשר מייצרות הכנסות נוספות לפרוייקט, מעבר להכנסות ממכירת התוצר עצמו.

על פי תוצאות הפיילוט הגיעו מומחי הרשת למסקנה שיש פוטציאל היתכנות כלכלית למיזם. מומחי הרשת, בשיתוף פעולה עם מועצת הכותנה ובעלי עניין נוספים בשוק הכותנה, יכינו תוכנית מפורטת לפריסת הפתרון כבר בעונה הבאה בספטמבר 2024.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page