top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מציעה מספר שירותים חיוניים להאצת היישום בשטח של פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

אחת המשימות שהרשת לקחת על עצמה הוא להפחית את כמות הפסולת החקלאית (פלסטיק ואורגנית) שהולכת להטמנה, או גרוע יותר - מפוזרת בשטחים הפתוחים ולעיתים נשרפת בצורה בלתי חוקית.

כדי לעמוד במשימה, הרשת פועלת בשיתוף עם קיבוצים ומושבים להקמת מפח"ק - מרכז פסולת חקלאי ישובי, אשר עובד עם החקלאים לאסוף את הפסולת החקלאית בצורה מסודרת, למיין אותה, ולעבד אותה עיבוד מקדים כגון קומפוסטציה, גריסה או כבישה.

כך הופכת הפסולת החקלאית לחומר גלם בעל ערך, אשר מפונה מהמפח"ק למפעלי מיחזור מתאימים (לפי זרם הפסולת), ומייצרת הכנסה אשר מכסה את עלויות ההקמה והתפעול של המפח"ק.

במקביל, בונה ומחברת הרשת את שרשרת הערך כולה, ואת המודל הכלכלי שיבטיח את המשך תפקודו של המפח"ק.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page