top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מציעה מספר שירותים חיוניים להאצת היישום בשטח של פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

הרשת לשיקום האקלים מציעה שירותי ניתוח וכתיבת דו"ח חיי מוצר - ניתוח מחזור חיים (Life Cycle Assessment-LCA) הוא שיטה למדידת ההשפעה הסביבתית של מוצר או שירות לכל אורך החיים שלו. ניתן לכמת מספר רב של פרמטרים לפי שיטה זו, כמו למשל השפעה על מגוון ביולוגי, מי שתיה, התחממות גלובלית ועוד. LCA מחוייב לעמידה בתקני ISO 14040/44.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page