top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מפתחת ומיישמת מספר פתרונות לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

במקביל להוצאת גזי החממה ההיסטוריים מהאטמוספירה אנו חייבים לעבור לכלכלה מעגלית ושימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, כגון שמש, רוח, גלים, והפקת אנרגיה מפסולת.

 

התהליך כולל בתוכו גם התייעלות אנרגטית של מבנים, חברות וארגונים, כדי להפחית את צריכה האנרגיה הכוללת, וכן - במקומות שאי אפשר להתייעל - קיזוז טביעת הרגל הפחמנית כתוצאה מצריכה החשמל (scope 2) על יד רכישה של תעודות חשמל.

דף מוצר: התיעלות אנרגטית - בקרוב.

דך מוצר: רכישת תעודות חשמל לקיזוז מדרך פחמני - בקרוב.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page