top of page
web-banner-background.png

THE
CLIMATE
RESTORATION
NETWORK

הרשת מפתחת ומיישמת פרוייקטים לשיקום האקלים.

הרשת לשיקום האקלים היא חברה בע"מ שהוקמה בישראל בשנת 2021. הרשת מאיצה את היישום בשטח של פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ולשיקום האקלים ועוסקת בייזום, תכנון וניהול פרויקטים.

בתי החולים הינם יצרני פסולת גדולים מאד. למעשה בתי החולים הגדולים בארץ הם בסדרי גודל של עיר קטנה ומייצרים עשרות טונות של פסולת מדי יום.

 

פסולת רדיואקטיבית מפונה לטיפול באתר לחומרים מסוכנים, פסולת רפואית מעוקרת ומשונעת להטמנה יחד עם הפסולת ה"רגילה" - שאריות מזון, אריזות וכד'. בתי החולים בישראל לא מבצעים הפרדה במקור ואינם מטפלים בפסולת וכמעט 100% משונע לתחנות מעבר בדרך לאתרי הטמנה.

הרשת מתכננת את הקמתו של מרכז מיחזור לפסולת במרכז רפואי בישראל, אשר יכלול את כל התשתיות הנדרשות לארגון, קבלה ומיון פסולת בית החולים, באופן שיבטיח את הפחתת השפעתה הסביבתית למינימום. הקמת מרכז זה תאפשר לנהל את הפסולת באופן אחראי ויעיל יותר, תוך הפחתת הנטל על מטמנות הפסולת ושיפור הנוף והסביבה הקרובה לנו. 

 

המרכז ימיר את הפסולת למוצרי צריכה ברי קיימא במידת האפשר, וייצר מהפסולת אנרגיה, עץ ביו סינטטי ומוצרים נוספים . שאריות הפסולת ישלחו להטמנה רק בלית ברירה.

זרמי הפסולת של בית החולים, בהם יטפל המרכז: פסולת אורגנית, פסולת רפואית, פלסטיק, נייר וקרטונים, גזם, עץ, מתכות, אלקטרוניקה, שמן בישול וזכוכית.

launch crc

לפרטים נוספים

תודה! נהיה בקשר בקרוב

bottom of page